Klubben  
 
Avgifter
Bilder
Blandat
Damklubben
Dan N;s Minnesfond
Förarkontakt
Klubbhuset
Logotype
Policy
Styrelsen
 
     
 

Policy

Alkohol- och Drogpolicy samt Miljöpolicy i SMK Hörby
Alkohol- och Drogpolicy

Vi vill bedriva våra aktiviteter så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Detta är utgångspunkten för vår inställning i alkoholfrågan. Droger i olika former är negativt för alla former av verksamhet. Nedanstående riktlinjer och handlingsplaner behandlar detta.

Vår policy innebär för ungdomar:

Ingen alkohol får förtäras av person under 18 år.
Rökning eller snusning får ej förekomma.
Dopningspreparat eller narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.
Allt ovanstående är enl. lag förbjudet.

Vår policy innebär för våra medlemmar över 18 år, teammedlemmar och förtroendevalda:

Alkoholförtäring i samband med aktiviteter (träning, tävling, läger och liknande) är ej tillåtet.
Dock får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, om det inte sker i samband med tävling eller andra aktiviteter och utanför lokalerna där aktiviteterna genomförs
Langning får inte ske.
Rökning får inte ske i klubbens lokaler.
Vi ser helst inte heller snusning vid ovanstående tillfälle.
Dopning och narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas.

Vår policy innebär för styrelsen:

Styrelsen skall se till så att berörda är välinformerade om föreningens drogpolicy.
Styrelsen skall vara uppdaterad på policyns innehåll.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.
Styrelsen är att jämföra med förtroendevalda och lyder under dessa riktlinjer
Så här gör vi om vår alkohol- och drogpolicy inte hålls:

Åtgärd om ungdom felar:

Påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse/för diskussion med berörd. Vidare tas en föräldrakontakt. Vid upprepning kan påföljd såsom avstängning bli aktuell.

Åtgärd om vuxen felar:

Påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om man är påverkad vid aktivitet avvisas/avstängs man omgående, därefter diskussion om anledning etc. Vid upprepning kan påföljd såsom avstängning/uteslutning bli aktuell. Förekomst av dopning och narkotikamissbruk medför direkt avstängning.

Så här gör vi för att sprida vår alkohol- och drogpolicy till våra medlemmar och andra:

Alla styrelserepresentanter och övriga förtroendevalda tar del av drogpolicyn.
Uppdatering görs varje år i samband med årsmötet.
Information sker via vår hemsida och i samband med aktiviteter och klubbmöten.
Policyn anslås i klubblokalen och skickas ut i första klubbladet efter årsmötet varje år.
Denna policy antogs vid SMK Hörbys styrelsemöte den 25 april 2005 och gäller från denna dag.

För styrelsen i SMK Hörby
Tommy Svensson
Sekreterare

AnmälanAnmälan
________________________________________________________________

MILJÖPOLICY


Medlem i till Svenska Bilsportförbundet ansluten klubb, förbinder
sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att
sprida kännedom om denna.

Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig:

- att vid all verksamhet visa respekt för vår miljö
- att såvitt möjligt använda bränslen som uppfyller kretsloppsprincipen
- att starkt begränsa bullerstörningar och tomgångskörning
- att välja utrustning och reservdelar med hänsyn till miljöpåverkan
- att handskas miljöriktigt med bränsle, oljor och andra vätskor liksom batterier
och uttjänta bildelar
- att använda av arrangören för ändamålet upprättad miljöstation
- att vid arbete på och med tävlingsbilar sträva efter att miljöpåverkan ej ska uppstå

Svenska Bilsportförbundet förbinder sig:

- att vid framtida regelskrivning väga in miljömässiga aspekter
såsom miljöbränslen, HA-oljefria däck, begränsning av
bränsleförbrukning, skadligt/störande ljud etc.
- att genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget
för såväl tävlande/föreningar som administrationen
- att aktivt arbeta med frågor inom miljöområdet som kan ha
betydelse för bilsportens utövare samt i samhällets miljödebatt.


  Startsidan Klubben Verksamhet Info Kalender Tävlingar Sponsorer Länkar  
   
BADIK Creation - Webb & Reklamproduktion I Hörby